O nás

HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci

je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou (samostatná právnická osoba) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V súčastnosti poskytujeme:

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb pre 57 prijímateliek sociálnej služby - ženy (pracovisko Veľká Lehôtka: 42, pracovisko Prievidza:15)

b) sociálne služby krízovej intervencie v útulku pre 15 mužov

V domove sociálnych služieb sa v zmysle § 38 a prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo ak je fyzická osoba nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb (DSS) sa

- poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- zabezpečuje: rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť

- utvárajú podmienky na: úschovu cenných vecí

Sociálna služba je poskytovaná celoročnou formou.

V útulku (§ 26 zákona o sociálnych službách) sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii (nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a stratila bývanie), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať

- poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv

- zabezpečuje: rozvoj pracovných zručností

- utvárajú podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.